ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"วิษณุ" เผยมติที่ประชุม กรณีถ่ายโอนรพ.สต. เห็นชอบเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้อปท. และตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ 66 จํานวน 5 คณะ พร้อมให้มีการถ่ายโอนตามขั้นตอนและกระบวนการเดิม 

เมื่อจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 108 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) มีการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธาน โดยมีรองปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร และนายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. เลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ มีมติที่ประชุมดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

1. ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รับทราบการลาออกของ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ จากการเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

เรื่องเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 5 คณะ ตามที่คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ฯ เสนอ และให้ดําเนินการเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไป หรือการสนับสนุนการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้นําข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จาก ก.ก.ถ. เสนอคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ เพื่อพิจารณาและเสนอ ก.ก.ถ. ต่อไป

3. เห็นชอบร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

4. เห็นชอบให้มีการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ตามขั้นตอนและกระบวนการเดิม แต่ให้นําข้อเสนอของ สธ. พร้อมนําข้อคิดเห็น เพิ่มเติมจาก ก.ก.ถ. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประสานงานการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประชุมหารือร่วมกัน โดยให้นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ เป็นประธานเพื่อพิจารณาและเสนอ ก.ก.ถ. ต่อไป

 

ข้อมูลจาก : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง