ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ผลิตสื่อความรู้ เสริมอาวุธทางปัญญา สร้างความเข้าใจ และสื่อสารแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก ส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ร่วมดูแลประชาชน

วันที่ 11 เมษายน 2566 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการยืนยันถึงการพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกเป็นรายแรกในรอบ 9 ปี ของประเทศกัมพูชา โดยพบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งประชาชนสามารถรับเชื้อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์ปีกที่ป่วยโดยตรง เช่น อุจจาระ น้ำมูก น้ำลายของสัตว์ปีก หรือเกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม พื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส โดยในเดือนเมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจะมีการเดินทางอย่างคับคั่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น กรม สบส.จึงได้ผลิตสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของไข้หวัดนกในคนและสัตว์ปีก ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ส่งต่อให้ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อไป

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับสื่อความรู้ที่ กรม สบส.ผลิตขึ้นมานั้น จะมุ่งเน้นในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ซึ่งประกอบด้วย นิยามของโรคไข้หวัดนก สัตว์ชนิดใดที่สามารถติดโรคไข้หวัดนก การติดต่อโรคไข้หวัดนกสู่คน อาการของโรคไข้หวัดนก วิธีการวินิจฉัยโรค การป้องกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ อสม.ให้สามารถแนะนำกับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อเกิดอาการป่วยในการป้องกันโรค รวมทั้ง เฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้ป่วยที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ หรือผู้ป่วยในชุมชน หากเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยว่าจะมีอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที