ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ธรรมศาสตร์’ จับมือ ‘สมาคมฯ อบจ.’ MOU พัฒนาองค์ความรู้ถ่ายโอนฯ รพ.สต. จัดทำ ‘หลักสูตรระยะสั้น’ พัฒนากำลังคน หนุน ‘ท้องถิ่น’ จัดบริการปฐมภูมิแบบองค์รวม

วันที่ 10 พ.ค. 66 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 โดยจะเน้นพัฒนาศักยภาพของ อบจ. ทั่วประเทศ ในการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชน

สำหรับสาระสำคัญของ MOU ระหว่าง มธ. กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย คือทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการส่งเสริมให้มีความรู้และนวัตกรรมในการจัดการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพปฐมภูมิของ อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ภารกิจการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลสุขภาพองค์ จึงจะร่วมมือกันใน 4 ประเด็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้แก่ 1. มธ. และสมาคมฯ จะร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการด้านสุขภาพให้แก่ อบจ. 2. มธ. และสมาคมฯ จะร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของ อบจ. ผ่านหลักสูตรปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training)

3. มธ. และสมาคมฯ จะร่วมมือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูไต ศูนย์กายภาพบำบัด และศูนย์การเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพตามหน้าที่และอำนาจของ อบจ. 4. บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

รศ.เกศินี กล่าวว่า จุดแข็งของระบบสุขภาพไทยคือการมีสาธารณสุขมูลฐานที่ครอบคลุมการดูแลกาย ใจ สังคม และปัญญา มีระบบบริการปฐมภูมิทำหน้าที่เปรียบกับหน้าด่านเชื่อมร้อยการบริการชุมชนเข้ากับบริการทางการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิครั้งใหญ่ ด้วยการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ อบจ.

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการถ่ายโอนฯ คือประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์มากขึ้น ระบบบริการเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งงานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่ มธ. จะได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพของท้องถิ่นให้มีความพร้อมมากขึ้น

นายบุญชู กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมา อบจ.ทั่วประเทศจะดำเนินการร่วมกับประชาชนในการดูแลสุขภาพของท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง แต่การถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. จะทำให้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในฐานะตัวแทน อบจ.ทั่วประเทศ ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศให้ดีที่สุด และรู้สึกยินดีที่ได้ทำความร่วมมือร่วมกับ มธ. ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพของคนในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพ