ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในชุมชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มภูมิคุ้มกันลดการป่วยหนัก และเสียชีวิต 

​วันที่ 22 พ.ค. 2566 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งได้ทำการเปิดภาคเรียน มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในสถานศึกษา      อาจทำให้อัตราการแพร่ระบาดของโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเชิญชวนและสนับสนุนให้ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสาในการสื่อสารสุขภาพด้านต่างๆ บอกต่อสาระความรู้ทางด้านสุขภาพโดยการเชิญชวนเพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นโควิด 19 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เข้ารับการฉีดวัคซีนประจำปี     โดยแนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม ในช่วงก่อนฤดูฝน โดยห่างจากเข็มสุดท้าย หรือหลังติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง ซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนัก และการเสียชีวิต  

ด้าน นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม สบส. ขอเชิญชวนยุว อสม. จำนวนกว่า 13,000 คนทั่วประเทศ ชวนเพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 ประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยยุว อสม. สามารถลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการบอกต่อ กระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนมีความตื่นตัว ได้รู้ถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งอสม. และยุว อสม. เป็นบุคคลต้นแบบจิตอาสา ในการช่วยกันส่งเสริม รณรงค์เคาะประตูบ้านให้ประชาชนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และรณรงค์ให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัด ชุมชนสาธารณะ อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆ เป็นวิถีใหม่ที่ควรปฏิบัติต่อไป