ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลาม และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้บริหาร หารือทวิภาคีกับ H.E. Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลาม เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases : ACPHEED) โดยได้ขอบคุณบรูไนที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่าอาเซียนจะบรรลุฉันทามติในการจัดตั้งศูนย์โดยเร็ว

นอกจากนี้ ได้หารือกับ Dr. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลไทย กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต โดยนายอนุทิน ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และไทยได้แสดงจุดยืนร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสนับสนุนเกาหลีเหนือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (Executive Board : EB) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Regional Committee for South-East Asia : RC)
สมัยที่ 75 เมื่อปี 2565