ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางชี้แจงหลักการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกกรณีเลือกวิธีการใช้สิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และการใช้ระบบเทเลเมดิซีน การจัดส่งยาทางไปรษณีย์

         

ตามที่นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความกังวลกรณีกรมบัญชีกลาง ออกระเบียบใหม่ในการจัดส่งยาทงไปรษณีย์ของผู้ป่วยสิทธิข้าราชการว่า ต้องมีการยืนยันตัวตนที่โรงพยาบาล หรือทางแอปพลิเคชัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งทำให้กังวลว่า ผู้ป่วยข้าราชการส่วนใหญ่วัยเกษียณ บางส่วนอยู่คนเดียวไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล สวนทางนโยบายรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยระบบดิจิทัลเฮลธ์นั้น

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ส่อวุ่น! 1 ต.ค.นี้ กรมบัญชีกลางปรับระเบียบผู้ป่วยข้าราชการ)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 367 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับช่องทางการยืนยันตัวตนของผู้มีสิทธิ ให้สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันได้
แทนการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ซึ่งระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่พัฒนาขึ้นนั้น ครอบคลุมไปถึงกรณีการเข้ารับบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมายังสถานพยาบาล และทางสถานพยาบาลจะจัดส่งยาให้แก่ผู้ป่วยทางไปรษณีย์

 

ปัจจุบันการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้ ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่มีระบบการยืนยันตัวตนที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านราย ทำให้กรมบัญชีกลางไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นใหม่ เพื่อใช้ทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิชันเป็นการเฉพาะ และประหยัดงบประมาณภาครัฐ โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลให้ความสนใจและทยอยประสานมายังกรมบัญชีกลางแล้ว
 

“หากสถานพยาบาลใดที่มีการให้บริการการแพทย์ทางไกล แต่ยังไม่สามารถพัฒนาระบบเพื่อใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรงได้ หรืออาจมีแนวทางการยืนยันตัวตนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานของแอปพลิเคชันเป๋าตัง สถานพยาบาลสามารถเสนอแนวทางดังกล่าวมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปได้” อธิบดีฯ กล่าว

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีความครบถ้วนในทุกมิติ และอำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายตรง เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรวดเร็ว และโปร่งใส หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 127 7000 ในวันและเวลาราชการ ตลอดจนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือแอปพลิเคชัน CGD iHealthCare โดยดาวน์โหลดฟรีผ่านทาง Play Store สำหรับ Android หรือ App store สำหรับ iOS 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง: 'ข้าราชการ' เตรียมตัว! วอล์กอินรักษาที่ รพ. หรือ เทเลเมดิซีน ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เพื่อเบิกจ่ายเงิน

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง