ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ล็อตก.ค.2564 - ครึ่งเดือนแรกมิ.ย. 2565 ในสังกัดเบิกจ่ายครบแล้ว ส่วนนอกสังกัดเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 0.91 ยังเหลือรอเบิกจ่ายถึง 1,618 ล้านบาท เหตุส่งเอกสารล่าช้า บางส่วนไม่ถูกต้อง ได้ประสานให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิ.ย. 2567

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 จากงบกลาง วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - ครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน 2565 ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 1,362.76 ล้านบาท ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นอกสังกัดเร่งเบิกจ่ายมิ.ย.67

ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 1,633.19 ล้านบาท ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 พบว่า มีการเบิกจ่ายไปเพียง 14.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ยังคงค้างเบิกถึง 1,618.25 ล้านบาท ซึ่งกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำกันเงินเหลื่อมปี เพื่อให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ไว้แล้ว 

นพ.โอภาสกล่าวว่า ปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ของบุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากการส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังกระทรวงสาธารณสุขล่าช้า  ขณะที่หน่วยงานที่ส่งเอกสารแล้ว ส่วนใหญ่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องส่งกลับไปแก้ไข รวมทั้งเอกสารยังมีจำนวนมาก ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้เร่งดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายน 2567

สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดล็อตสุดท้าย ครึ่งเดือนหลังมิถุนายน - กันยายน 2565 ที่สิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตราย วงเงิน 3,745 ล้านบาท หลังเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยล็อตนี้เสร็จสิ้น จึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรงบต่อไปได้