ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 27 ต.ค. 2566 นายมะกอเซ็ง เจะแต ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดชายแดนใต้ ยื่นหนังสือถึง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอส่งเอกสารชี้แจงบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สมัครใจถ่ายโอนจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายมะกอเซ็ง กล่าวว่า เนื่องจากปี 67 ส่วนกลางได้เอาประเด็น 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช. ) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) มาเป็นประเด็นเพื่อให้เกิดปัญหาการถ่ายโอนฯ ล่าช้า และเกิดความขัดแย้งในหลายๆเรื่อง จึงอยากขอให้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หาทางออกเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริการประชาชน

โดยสรุปรายละเอียดข้างต้นมีดังนี้ 

1. ขบวนการถ่ายโอนจำนวน สอน./ รพ.สต. จำนวนบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมติคณะกรรมการบริหารฯ โดย สปน. แจ้งให้ทุก อบจ. ส่งจำนวน สอน./รพ.สต. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือถึง อบจ.ที่เกี่ยวข้องให้ใช้เกณฑ์ที่ สป.ออกให้ เกี่ยวกับบุคลกรที่ประสงค์ถ่ายโอน ซึ่ง อบจ.ใช้เกณฑ์เดิมที่คณะอนุกรรมการบริหารฯ มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งหนังสือที่ออกมา ทุก อบจ. ได้ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

3. เมื่อครั้งประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯครั้งที่ 10/2565 ได้เสนอให้ บุคลากรที่อยู่ใน 5 หน่วยงาน ขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ว่า กระทบหน่วยงาน หรือ ไม่กระทบหน่วยงาน สำหรับผู้ที่ไม่กระทบ อบจ.จะรวบรวมรายชื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือแจ้ง อบจ.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ สป.ออก

5. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องตามมติคณะกรรมการอนุบริหารฯ 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมฯ

6. การประชุมครั้งที่ 5/2566 สป.สธ. กับ กรมส่งเสริมฯ นำเสนอข้อมูลจำนวน สอน./รพ.สต.ที่ไม่ตรงกัน ให้ประธานในที่ประชุมเสนอลงคะแนนว่าจะเลือกข้อมูลจาก สป.สธ. หรือ กรมส่งเสริมฯ ผลการลงคะแนนให้ใช้ข้อมูลของกรมส่งเสริมฯในการดำเนินถ่ายโอนภารกิจฯลงคะแนน 

7. การประชุมครั้งที่ 6/2566 มติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมติคณะอนุฯ  แต่กระทรวงสาธารณสุขยังใช้ข้อมูลของตัวเองในการส่งข้อมูลเพื่อถ่ายโอนภารกิจ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรเกิดความสับสน

8. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือยื่นยันมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ สอน/รพ.สต. พร้อมกับบุคลากรตามมติที่ได้ออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวแล้ว

9. การประชุมครั้งที่ 8/2566 มติคณะอนุกรรมการบริหารฯให้บุคลกรที่มีรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ สปน.และ สปน.ส่งไปยัง สป.สธ.เพื่อมารายงานตัวต่อองค์การบริหารที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ สปน.และ สปน.ดำเนินการทางธุรการส่วนจังหวัดที่บุคลากรประสงค์ถ่ายโอนในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 พร้อมให้ สป.สธ ดำเนินการทางธุรการ ตัดโอนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายการกระจายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 12(4) อำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 12(4) และมติอนุกรรมการบริหารถ่ายและมติอนุกรรมการบริหารถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น