ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมส่งเสริมฯ มีมติให้ยึดรูปแบบการจัดบริการของ 3 กลุ่มงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมปรับโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากร ตามมติ อ.ก.จ. โครงสร้าง โดยให้ รพ.สต. สามารถเลือกตำแหน่งที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับการจัดบริการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมาย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนวิชาชีพ ทั้ง 8 วิชาชีพ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย

ซึ่งการประชุมมีมติให้ยึดรูปแบบการจัดบริการของ 3 กลุ่มงานตามโครงสร้างของสถานีอนามัยอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากร ตามมติคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง (อ.ก.จ. โครงสร้าง) โดยกำหนดให้ รพ.สต. สามารถเลือกตำแหน่งที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับการจัดบริการ และมอบหมายให้สภาวิชาชีพแต่ละวิชาชีพจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ ขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากร และมาตฐานการปฎิบัติงานแนวทางปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ พร้อมทั้ง จะมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า หากได้รับจัดสรรตามกรอบโครงสร้างแล้วนั้น จะทำให้การให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจ ครอบคลุมทั้งประชากร และพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบสุขภาพและทำให้ระบบสุขภาพเข้าถึงประชาชนได้ดี และตัวบุคลากรจะรับการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการ เพื่อสนองปัญหาประชาชน