ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล เผยการดำเนินงานความก้าวหน้าบุคลากรสาธารณสุข ทั้งขั้นตอนการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง การบริหารอัตราตำแหน่งว่าง การปรับเปลี่ยนจากนวก.สาธารณสุข สู่ นักสาธารณสุข รวมไปถึงแผนความก้าวหน้าสายวิชาชีพอื่นๆ

 

บรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.  นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวออนไลน์ Hfocus ถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง ว่า  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ สำหรับบรรจุผู้ได้รับการจ้างงานที่มีประสบการณ์ เพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพ การขยายการให้บริการ และรองรับสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.2565 จำนวน 27,902 อัตรา จากจำนวนสายงานทั้งสิ้น 63 สายงาน ซึ่ง คปร. ได้เสนอ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 โดย ครม. มีมติให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการบริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี รวมทั้งต้องมีอัตราว่างหมุนเวียนไม่เกินร้อยละ 5 ของกรอบอัตรากำลังข้าราชการ

             

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการบริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่เดิม โดยความร่วมมือของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่ขณะนี้อัตราว่างที่มียังไม่เป็นไปตามมติ ครม. เนื่องจากเป็นตำแหน่งว่างในกลุ่มที่ต้องสรรหาโดยการสอบแข่งขัน ซึ่งจากการเปิดสอบแข่งขันที่ผ่านมา ปรากฎมีผู้สอบขึ้นบัญชีได้เพียงร้อยละ 2.5 จากผู้สมัครสอบทั้งหมด จึงทำให้ยังคงมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มากยิ่งขึ้น อาทิ การทดลองการจ้างงานบุคลากรทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ในลักษณะการจ้างเป็นชิ้นงาน ชั่วโมงการทำงาน การจัดทำข้อเสนอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เป็นต้น

ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข สู่ นักสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สู่ นักสาธารณสุข นายสรรเสริญ ให้ข้อมูลส่วนนี้ ว่า  ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2567 ที่ผ่านมา จำนวน 1,495 ราย ไปแล้วนั้น ล่าสุด อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมอีก จำนวน 3,232 คน

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจนักวิชาการสาธารณสุข มีผู้แสดงความประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน จำนวน 9,442 คน ตรวจสอบพบเป็นผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 6,721 คน และเป็นผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.พ. ไม่ได้รับรองทางสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2,721 คน

โดยในผู้ที่มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์ 6,721 คน อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 ได้มีมติอนุมัติ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์ 3,232 คน สามารถเข้าสู่กระบวนการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็น นักสาธารณสุขได้ โดย สป.สธ. ได้แจ้งมติดังกล่าวไปยัง สสจ. โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้ตรวจสอบ และจัดทำคำสั่งย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุขแล้ว คาดว่าทางจังหวัดจะสามารถดำเนินการออกคำสั่งย้าย ผู้ที่มีคุณสมบัติได้ภายในเดือน มิ.ย. 2567 นี้

 

“สำหรับ 3,498 คน ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการย้ายเปลี่ยนสายงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการประเมิน เพื่อเลื่อนระดับ 435 คน ตำแหน่งอยู่ใน รพ.สต. 2,362 คน และผู้ที่เป็นตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร 692 คน ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่ง และเสนอ ก.พ. พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป”

 

ขั้นตอนการปรับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงขั้นตอนการปรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สู่นักสาธารณสุข ว่า    หลังจากที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดสามารถจัดทำแบบคำขอย้ายให้ผู้ประสงค์เปลี่ยนสายงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข และเสนอผู้มีอำนาจลงนามมีคำสั่งย้ายเปลี่ยนสายงาน ซึ่งในส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งดังกล่าว โดยคาดว่าจังหวัดจะสามารถมีคำสั่งย้ายเปลี่ยนสายงานผู้มีคุณสมบัติตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 67 นี้

 

เมื่อถามถึงค่าตำแหน่งนักสาธารณสุข นายสรรเสริญ กล่าวว่า ประเด็นเกี่ยวกับตำแหน่งนักสาธารณสุขจะเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งด้วยหรือไม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเหตุผล ลักษณะงานของตำแหน่ง เพื่อให้ ก.พ. พิจารณา โดยหลังจาก อ.ก.พ.กระทรวง มีมติเห็นชอบให้เสนอ ก.พ. แล้ว จะมีกระบวนการขั้นตอนของการเสนอให้ตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามขั้นตอนดังนี้

 

อยู่ระหว่างเสนอแผนปรับปรุงความก้าวหน้า 

ผู้สื่อข่าวถามถึงแผนการเพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพอื่นๆ นายสรรเสริญ กล่าวว่า สำหรับแผนความก้าวหน้าของสายวิชาชีพอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของแต่ละเขตสุขภาพ ระยะ 3 ปี (ปี 2567 – 2569) ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา ภายในเดือน มิ.ย.2567 และจะดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตามแผนต่อไป

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “สมศักดิ์” รวบรวมประเด็นเสนอนายกฯ "คน เงิน" รับแผนยกระดับ 30 บ.ไม่ทิ้งค่าเสี่ยงภัยโควิด)