ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอชลน่าน”  รับข้อเสนอนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า จากคณะทำงาน 450 องค์กร ฝากถึงนายกรัฐมนตรี  ขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า เด็กทุกคนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ จนเด็กถึงอายุ 6  ปี คนละ 3,000 บาท/เดือน

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่เวทีขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ   ผศ.สุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายเศรษฐา ทวีสิน เสนอข้อเรียกร้องนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมทั้งยังยื่นหนังสือผ่านทางพรรคเพื่อไทย โดยมีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหนังสือดังกล่าว

โดยเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ระบุใจความว่า

เนื่องด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 450 องค์กร ทั่วประเทศ  มีข้อเรียกร้องต่อนโยบายการดูแลเด็กเล็ก เรื่องคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในฐานะอนาคตและปัจจุบันของชาติ เนื่องจากเด็กเกิดน้อยลงและเป็นช่วงวัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ จากการสำรวจสถานการณ์เด็กปฐมวัยทั่วประเทศ โดยคณะทำงานฯ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและจากงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ             

ในประเด็นดังกล่าวพรรคเพื่อไทย มีบทบาทที่สำคัญในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล คณะกรรมาธิการต่าง ๆ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1. ขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า เด็กทุกคนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ จนเด็กถึงอายุ 6  ปี คนละ 3,000 บาท/เดือน

2. ขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการขยายสิทธิลาคลอด เป็น 180 วัน เพิ่มระยะให้แม่และพ่อได้เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด และเชื่อมต่อไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รับเด็กเล็กตั้งแต่ 6  เดือน

3. ขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจำนวนมากพอ กระจายตัวใกล้บ้านและที่ทำงาน รับเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือน มีรูปแบบที่หลากหลาย มีเวลาทำการที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตการทำงานพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

4. ขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร       ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยชุมชนและเอกชนที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนจัดตั้ง ให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน

5. ขอให้ผลักดันนโยบายรัฐบาลให้กระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ให้มีคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ขอเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผลักดันให้เกิดการดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กทุกคนในสังคมไทย