ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ เบิกจ่ายตรงค่ายาและค่าบริการ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ดีเดย์ 1 ธ.ค. 66 

วันที่ 17 พ.ย. 2566 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เข้ารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตา ปีละประมาณ 5,000 คน ใช้งบประมาณปีละประมาณ 700 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการคลัง กรมบัญชีกลางจึงร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายารักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตาให้สอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติ

พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายค่าบริการการฉีดยาเข้าวุ้นตาได้ในอัตรา 3,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสถานพยาบาล และกำหนดเพิ่มรายการยาที่เป็นยาชีววัตถุชนิดใหม่สำหรับฉีดเข้าวุ้นตาให้สามารถเบิกจ่ายได้ 5 รายการ (จากเดิมเบิกได้ 3 รายการยา)

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้างต้นให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 681 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2127 7000 ต่อ 6850 และ 6851 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ #กรมบัญชีกลาง #CGDsmart_Regulator #เบิกจ่ายตรง #โรคจอประสาทตาเสื่อม