ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เผยผลการคัดกรองความเสื่อมถอยทางสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน จำนวน 7,048,200 คน ใน 12 เขตสุขภาพ พบผู้สูงอายุมีความเสื่อมถอยทางสุขภาพด้านการมองเห็นมากที่สุด รองลงมาคือด้านสุขภาพช่องปาก และด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เตรียมนำข้อมูลที่ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างทีม 3 หมอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนดูแล ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 พ.ย. 2566 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ของกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยใช้กลไก 3 หมอในการดำเนินการเพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่างครอบคลุม โดยกรม สบส. ได้ประสานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองความเสื่อมถอยทางสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน อย่างน้อย 10 ล้านคน พร้อมเก็บข้อมูล และส่งต่อข้อมูลสุขภาพให้กับทีม 3 หมอ วางแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้รับบริการดูแลรักษาและส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้ได้เข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองทั่วประเทศ จำนวน 7,217,656 คน ซึ่งจากการคัดกรองความเสื่อมถอยทางสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. (SMART อสม.) ในเขตสุขภาพที่ 1-12 พบว่าผู้สูงอายุมีความเสื่อมถอยทางสุขภาพด้านการมองเห็นมากที่สุด จำนวน 1,568,385 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 รองลงมาคือด้านสุขภาพช่องปาก จำนวน 1,468,649 คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 และด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย จำนวน 1,134,527 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 ตามลำดับ 

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการคัดกรองความเสื่อมถอยทางสุขภาพผู้สูงอายุ 1 คน อาจพบความผิดปกติได้หลายด้าน ดังนั้น อสม. ซึ่งเป็นหมอคนที่ 1 จะนำข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองฯ ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. ส่งต่อให้กับหมอคนที่ 2 คือ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ และหมอคนที่ 3 แพทย์ในโรงพยาบาล นำข้อมูลที่ได้มาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยด้านการมองเห็น ได้รับแว่นสายตา จำนวน 344,319 ชิ้น

ผู้สูงอายุที่มีความเสื่อยถอยด้านการกลั้นปัสสาวะ ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แผ่นเสริมซึมซับจำนวน 19,190,370 ชิ้น และผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยด้านสุขภาพช่องปาก ก็จะมีการจัดทำฟันเทียม จำนวน 46,155 ราย เป็นต้น และในกรณี ของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็จะดำเนินการส่งต่อไปยังสถานบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดโรคหรือภาวะเจ็บป่วยต่อไป