ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คืบหน้า! อ.ก.พ.สป. มีมติเห็นชอบ "โครงสร้างอัตรากำลังนักสาธารณสุข"แล้ว  ด้าน ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขฯ รอลุ้น 27 พ.ย.นี้ หากที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. มีมติเห็นชอบเช่นกันนั้น กรณีเรื่องเงินประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. และอื่นๆ อาจทันในปีงบประมาณ 2567

จากความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเห็นชอบแล้ว นั้น

ล่าสุดวันที่ 21 พ.ย. 2566 นางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน และประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) ให้ข้อมูลกับ Hfocus ถึงเรื่องนี้ว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้กำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ตามหนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.02/ว 8499 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้แก่ 

(1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (ภายใต้ นพ.สสจ.) รวม 9 กลุ่มงาน  
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

*ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
● กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
● กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ภายใต้สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข/นักสาธารณสุข) ได้แก่
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน.) ภายใต้ ผอ.รพ.สต./ผอ.สอน.
1. กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
2. กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
3. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

(4) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบสลทั่วไป (รพศ./รพท.)
● ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

● ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
4. กลุ่มงานสุขศึกษา
5. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

● ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
14. กลุ่มงานทันตกรรม

(5) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
6. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
13. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

หลังจากนี้ อ.ก.พ.สป. จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมพิจารณาเป็นมติที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้

นางทัศนีย์ บัวคำ กล่าวอีกว่า ตนมีความมั่นใจว่า อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาและมีความเห็นอาจไม่แตกต่างจาก อ.ก.พ.สป. เพื่อให้มีการกำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข ในโครงสร้างตามลักษณะงานของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. ออกประกาศไว้ ประเด็นสำคัญคือ มีความสอดคล้องเป็นไปตามภารกิจโครงสร้างที่สภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอคำขอไว้ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธช.01/1369 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 

หากว่าที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบในครั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างในแต่ละกลุ่มงานที่มีตำแหน่งนักสาธารณสุขกำหนดไว้ ก็สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ ซึ่งสภาฯ จะเสนอคำขอไปยัง ก.พ. เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้นักสาธารณสุขได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. และอื่นๆ ที่มีความทัดเทียมเหมือนทุกวิชาชีพในสังคมทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางทัศนีย์ กล่าว

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

คืบหน้า! กรณีสภาการสาธารณสุขฯ ขอกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" เป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงฯ