ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2566 ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและมาตรา ๒๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครประจําหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกําหนดตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข

“ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน “ควบคุม” หมายความว่า การดูแล หรือกํากับดูแล

ข้อ 4 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ชุมชนได้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ข้อ 5 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจะกระทําการประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชนได้เฉพาะ

5.1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้

5.2  เป็นผู้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจาก กระทรวงสาธารณสุข กระทําการตามที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปัญหา ตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด