ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ตรวจราชการ สธ. เผยคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ใน 4 ป่วยเป็น "เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง" จ.นครราชสีมา ป่วยเบาหวานรายใหม่ 609.57 ต่อประชากรแสนคน เปิดความสำเร็จ "เบาหวานวิทยา จ.นครราชสีมา" ช่วยผู้ป่วยเบาหวานเข้าสู่ระยะโรคสงบ ไม่ต้องใช้ยา 109 คน พร้อมขยายผลจัดตั้ง “โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรินทร์” แหล่งเรียนรู้การเอาตัวรอดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2567 นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 9 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และครูจิตอาสา โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรินทร์ จ.นครราชสีมา ว่า โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย พบประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 1 ใน 4 ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หรือทั้ง 2 โรค ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมทั้งกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีอัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ 609.57 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าภาพรวมของเขตที่ 587.85 ต่อประชากรแสนคน และภาพรวมประเทศ 522.52 ต่อประชากรแสนคน จึงได้จัดทำโรงเรียนเบาหวานวิทยา ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

นพ.ภูวเดช กล่าวต่อว่า การดำเนินงานของโรงเรียนเบาหวานวิทยา จะใช้หลักแนวคิดเบาหวานในกระบวนทัศน์ใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ 

1) การเรียนรู้ตนเอง/รับรู้ตนเอง การตรวจสุขภาพตนเองและการแปลผล BODY Composition ซึ่งจะทำให้ได้รู้สุขภาพที่แท้จริงของตนเอง 
2) การรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักการคำนวณคาร์โบไฮเดรทที่เป็นสารอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลซึ่งให้พลังงาน และวางแผนการกินต่อวัน 
3) การออกแบบการปรับเปลี่ยนสุขภาพตนเอง โดยใช้หลักของอาหารพร่องแป้ง (Low Carb Diet) หรือการอดอาหารเป็นช่วงๆ (IF) 
4) การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม 
5) การเลือกเป้าหมายที่ชอบและเหมาะสมกับตัวเอง โดยให้สัญญาใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีการเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา ครบทั้ง 32 อำเภอ มีประชาชนเข้าร่วม 1,963 คน สามารถทำให้ผู้ป่วยหายหรือเข้าสู่ระยะสงบของโรคเบาหวานได้ 109 คน 

“จากความสำเร็จของโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการขยายผลเป็น โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับประชาชน และเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนผู้ป่วยเบาหวาน (ครู ก) รวมถึงเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจด้วย” นพ.ภูวเดช กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง