โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ตั้ง “ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs” แห่งแรกของประเทศไทย
  2021-03-28 12:42
 • “เบาหวาน” เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs และมีแนวโน้มว่าขึ้นไทยจะป่วยด้วยโรคเบาหวานกันมากขึ้น และมีคนอีกจำนวนหนึ่งยังไม่รู้ตัวว่าป่วย จึงทำให้พลาดโอกาสในการรักษา ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้ว แต่ถ้าวันนี้เรากลับตัวกลับใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จะเท่ากับว่า เราสามารถลดโอกาสของการเกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
  2019-11-14 10:14
 • สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย ตื่นตัวหาแนวร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ จับมือพรรคการเมือง ขับเคลื่อนนโยบายลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรค NCDs
  2019-03-06 12:20
 • WHO หารือ สธ.แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือรัฐบาลไทย-องค์การอนามัยโลก ค.ศ.2017 – 2021 ใน 6 แผนงาน คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความปลอดภัยบนท้องถนน การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น การสร้างความเข้มแข็งงานสุขภาพโลก การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ไทยเป็นประเทศแรกที่ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือดังกล่าว
  2018-11-09 12:28
 • นักวิจัย ชี้แนวโน้มสังคมเผชิญภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น แต่ข้อมูลวิชาการ ระบุ ปชช. 80% ใช้อารมณ์ ความคุ้นชิน มากกว่าความรู้ในการตัดสินใจ สวรส. เปิดรับข้อเสนอวิจัย “Health Literacy for NCDs” ภายใต้ภารกิจเร่งด่วนระยะ 1 ปี เพื่อลดช่องว่างปัญหาสุขภาพ คาดหวัง ปชช. ใช้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นเครื่องมือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2018-10-27 10:39
 • WHO SEARO ขยายความร่วมมือ สสส. ไทย เดินหน้าจัดการปัญหาโรค NCDs สร้างเกราะป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจการค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มุ่งส่งเสริมนโยบายอาหารเพื่อสุขภาพ
  2018-09-14 14:59
 • “NCD Forum 2018” จี้รัฐลงทุนจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุ ควักจ่าย 1 เหรียญ ได้ผลตอบแทนคืน 7 เท่า “พญ.สุพัตรา” เปิดตัวเลขการเงินด้านสุขภาพประเทศไทย ระบุ หมดกับการรักษา NCDs มหาศาล
  2018-08-23 15:02
 • จะดีหรือไม่ถ้าประชาชนทั่วไปจะมีเครื่องตรวจปริมาณเกลือในอาหาร เหมือนเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ซึ่งในต่างประเทศจะมีเครื่องตรวจปริมาณเกลือในอาหารแล้ว ส่วนประเทศไทยก็มีเครื่องดังกล่าวเช่นกัน แต่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เหมาะสมกับอาหารของคนไทย
  2018-08-18 12:21
 • ที่ปรึกษาสภาพัฒน์ ขึ้นเวทีมหกรรมสุขภาพต้านโรค NCDs ระบุแนวทางขับเคลื่อนของประเทศไทย ผนึกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เผย 4 ประเด็นความท้าทายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “สังคมเมือง-พฤติกรรมเนือยนิ่ง-พหุวัฒนธรรม-การสื่อสารไร้พรมแดน”
  2018-08-17 14:41
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีอัตราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชั่วโมงละ 37 คน สาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมรักษาไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น
  2018-08-08 18:04
 • กรมอนามัย แนะประชาชนเลี่ยงไขมันทรานส์และระวังไขมันอิ่มตัวที่มาควบคู่กัน เพื่อลดอัตราเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ โดยเลี่ยงกินอาหารทอด ฟาสต์ฟู้ด กินขนมอบและเบเกอรี่แต่พอควร กินไขมันอย่างพอเหมาะ แนะใช้น้ำมันที่ปรุงอาหารให้หลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน และอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
  2018-07-23 16:36
 • วิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันกำลังทำร้ายสุขภาพของเราอย่างช้าๆ การใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความรีบเร่ง ทานอาหารฟาสฟู้ด สูบบุหรี่จัด นั่งทำงานนาน พักผ่อนน้อย อยู่กับความเครียด ไม่ออกกำลังกาย พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่อาการของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทย
  2018-07-15 21:39

Pages