โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 • กรมอนามัย เผยคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน จัดทำข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กระตุ้นคนไทยเคลื่อนไหวร่างกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพักผ่อนให้เพียงพอ
  2017-12-07 20:49
 • “พล.ร.อ.ณรงค์” เผย WHO ยกไทยขึ้นอันดับ 1 ในเอเชีย ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
  2017-10-28 09:33
 • การอ่านฉลากโภชนาการ มีแต่ได้ ไม่มีเสีย ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ เช่น เลือกอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ เป็นต้น หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการ หรือสารอาหารที่ต้องการจำกัดการบริโภค
  2017-10-21 20:00
 • องค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยจัดการเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ดีที่สุดในเอเชีย เทียบเท่ากับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ย้ำประชาชนต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ไม่มีใครเป็นหมอได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเอง
  2017-10-10 19:23
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์และความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากร การพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรสาธารณสุข ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและชะลอการเกิดผู้ป่วยรายใหม่
  2016-12-15 10:48
 • กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนารูปแบบการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใน 3 โครงการ 45 หน่วยงาน 15 จังหวัดนำร่อง เตรียมขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ 
  2016-09-14 22:49
 • ที่ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก 11 ประเทศ แลกเปลี่ยนปัจจัยความสำเร็จของไทยในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ชี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นพื้นฐานสำคัญสู่ความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก
  2016-09-09 15:01
 • รมว.สาธารณสุข ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ที่ศรีลังกา ร่วมกับ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก รับรองปฏิญญาว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการจัดการปัญหา NCDs พร้อมระบุประเด็นท้าทาย พัฒนากลไกจัดหายาและวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและรักษาโรค โดยใช้ระบบการจัดซื้อยาร่วมกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และลดการผูกขาดยาจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้
  2016-09-09 14:29
 • สธ.เผยคนไทยมีภาวะไตเรื้อรัง ประมาณ 7.6 ล้านคน เหตุจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 70,000 คนต้องทุกข์ทรมาน รัฐบาลต้องจ่ายค่ารักษาปีละกว่า 10,000 ล้านบาท จากงานวิจัยที่กำแพงเพชรพบการเปิดคลินิกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ดูแลรักษาด้วยทีมสหวิชาชีพ ทั้งยา อาหาร ออกกำลังกายและติดตามเยี่ยมบ้าน ได้ผลดี ช่วยชะลอความเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่ระยะสุดท้าย ยืดเวลาล้างไตออกไปได้ประมาณ 7 ปี ตั้งเป้าปี 59 เปิดครบทุกแห่งใน รพช. หลังครอบคลุมทุก รพศ./รพท.แล้ว
  2015-11-13 09:53
 • คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดประชุมรับฟังข้อเสนอจากผลการศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีคณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมชี้แจงและเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ที่รัฐสภา
  2015-09-10 09:20
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเอ็นซีดี (NCDs) ปีละกว่า 3 แสนราย เป็นอันดับ 1 ของการตายทั้งหมด เร่งรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ลดการดื่มสุราและบุหรี่  ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตลงจากเดิมร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี
  2015-08-10 15:09
 • รองนายกฯ พร้อม ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขแคนาดา ลงนามความร่วมมือไทย-แคนาดา สู่การเป็นประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ในประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย Global Alliance for Chronic disease หรือ GACD ภาคีเครือข่ายการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่างประเทศ
  2014-11-06 20:02

Pages