ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีอัตราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชั่วโมงละ 37 คน สาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมรักษาไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCDs Forum 2018) ภายใต้แนวคิด “Together, Let’s beat NCDs : ประชารัฐร่วมใจลดภัย NCDs” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานที่มีการดำเนินงานที่มีการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดีเด่นประจำปี 2561 รวม 16 รางวัล

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 36 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของสาเหตุการตายทั้งหมด คาดประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วง 15 ปีข้างหน้า ประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน อันดับหนึ่ง คือโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 4.59 หรือประมาณ 28,000 คน รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนมากเป็นกลุ่มประชากรวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ตามแนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ เพื่อป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตประชากรและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งได้พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการอภิปราย เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ แนวทางการปฏิบัติตั้งแต่การดูแลใกล้บ้านใกล้ใจในชุมชน จนถึงการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดในโรงพยาบาล และนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าตา การวัดความดันโลหิตที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องวัดความเค็มในอาหาร และ Application อสม. 4.0 เป็นต้น สำหรับสถานบริการสุขภาพที่ได้รับรางวัล NCSs Clinic Plus ดีเด่น ให้แก่ รพ.ชัยภูมิ รพร.บ้านดุง รพ.ชัยบุรี รางวัลผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด Best Practice ระดับประเทศ แก่ สสจ.บุรีรัมย์ สสจ.กาญจนบุรี สสจ.อุทัยธานี สสจ.กระบี่ รางวัลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรังดีเด่น แก่ รพ.ศรีสัชนาลัย รพ.แกดำ รพ.ควนขนุน