ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกทม.สั่งการดูแลจิตใจ “นร.-ครู”  รร.เกิดเหตุ ม.2 ถูกทำร้ายเสียชีวิต พร้อมร่วมรองผู้ว่าฯกทม.ตรวจความเรียบร้อยโรงเรียนสังกัดกทม. อื่นๆ ย้ำความปลอดภัยเป็นหลัก  ฝากนักเรียนหากพบสิ่งสงสัยว่า ใครพกยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า อาวุธมาโรงเรียน หรือไม่แน่ใจให้รีบแจ้งครูทันที

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวระหว่างลงพื้นที่พร้อม พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความเรียบร้อยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี ว่า ที่ลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อให้กำลังใจทุกคน มีคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าดอกไม้ไม่บาน ไม่ใช่ไปดูที่ต้นไม้หรือดอกไม้ แต่ต้องไปดูที่สิ่งแวดล้อม ไปแก้ที่ดิน ที่การรดน้ำ เราจะร่วมกันเดินหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งทำให้โรงเรียนกทม.ดีขึ้น และต่อสู้ไปด้วยกัน

ด้าน พญ.วันทรีย์ วัฒนะ ปลัดกทม. กล่าวว่า มีประเด็นความปลอดภัยที่อยากฝากถึงนักเรียนทุกคน 2 เรื่อง คือ เรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อก เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ไม่ให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน โดยได้สั่งการให้โรงเรียนจัดหาให้นักเรียนครบตามความต้องการโดยเร่งด่วน อีกเรื่องความปลอดภัยที่ได้ฝากนักเรียนไว้คือ หากพบสิ่งที่ต้องสงสัย การพกพายาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า การพกพาอาวุธมาโรงเรียน หรือไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ ขอให้ทุกคนรีบไปแจ้งที่คุณครูโดยทันที

ปลัดกทม.สั่งการดูแลจิตใจนร.-ครู รร.เกิดเหตุ ม.2 ถูกทำร้ายเสียชีวิต

นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักการศึกษาลงพื้นที่เพื่อดูแลจิตใจเด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยแบ่งกลุ่มตามอาการเพื่อดูแลให้เหมาะสม เนื่องจากจะมีทั้งผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วปรับตัวได้และปรับตัวไม่ได้ โดยร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตเพื่อประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เกิดเหตุทั้งหมด

ทั้งนี้ โรงเรียนกิ่งเพชร จัดการศึกษาระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนได้ออกประกาศมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพกพาอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพกพาอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุขภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย

    1. สถานศึกษาสร้างการรับรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการพกพาอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุขผ่านช่องทางต่าง ๆ

    2. สถานศึกษาขอความร่วมมือกับเครือข่ายนักเรียน เครือข่ายคณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน สำนักงานเขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการพกพาอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุขทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

    3. ไม่อนุญาตให้นำหรือพกพาอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุขทุกประเภทเข้ามาในสถานศึกษา

    4. จัดให้มีการสุ่มตรวจอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุขก่อนเข้าโรงเรียน

    5. หากตรวจพบการพกพาอาวุธ สิ่งเสพติด และอบายมุขภายในสถานศึกษา ให้ประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข

    6. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา

    7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวให้กับนักเรียน

สำหรับในวันนี้มี นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางชลลดา ปลื้มบางพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่งเพชร ผู้บริหารโรงเรียนกิ่งเพชร ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ในเวลาเดียวกัน คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่โรงเรียนสังกัดกทม. ประกอบด้วย  นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา  นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง  และนายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร