ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดทำแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ประเมินสุขภาพจิตเพื่อพิชิตสุขภาพใจ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ความเครียด และภาวการณ์ซึมเศร้า    

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดทำแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสนับสนุนการทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้ประชาชนทุกคน (Health Literacy) และขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของไทยเพื่อให้เกิดเพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ (Mental health anywhere, Helpers care everyone) ปัจจุบันสถานการณ์สุขภาพจิตที่พบเห็นกันบ่อย จากข่าวในสื่อต่าง ๆ เช่น 

  • การฆ่าตัวตาย 
  • การทำร้ายผู้อื่น 
  • ปัญหาผู้ที่ใช้สารเสพติดก่อความรุนแรงในสังคม 
  • การทำร้ายตนเองของเจ้าหน้าที่เรือนจำ 

ล่าสุดได้รับการประสานจากเรือนจำ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขัง มีความเครียด ต้องการให้กรมสุขภาพจิต เข้ามาช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ ซึ่งมีนโยบายที่จะดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและดูแลผู้ปฏิบัติงาน โดยส่งทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตประเมินช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ 

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า ขอขอบคุณทางเรือนจำกลางบางขวาง ที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงการประเมินสุขภาพจิตเพื่อพิชิตสุขภาพใจ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่อันประกอบด้วย ความเครียด ภาวการณ์ซึมเศร้า และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากร โดยแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ได้จัดบริการ ดังนี้ 

  1. การให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele-psychiatry
  2. การประเมินตรวจเช็คสุขภาพใจผ่าน Appication Mental Health Check In หรือ www.วัดใจ.com
  3. การให้ความรู้กับบุคลากรในการดูแลด้านจิตใจ 
  4. การจัดการความเครียด 
  5. การจัดทีมสหวิชาชีพลงไปให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เครื่อง Biofeedback ประเมินความเครียด และให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและติดตามต่อเนื่องในรายที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษา 

ทั้งนี้ มีเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยเครื่อง Biofeedback และดูแลด้านจิตใจ รู้วิธีการจัดการกับความเครียดภายในเดือนมีนาคม