ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มาดูกัน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็น พกส. ที่ได้รับการจ้างงาน 
2. มีความประสงค์ที่จะออมเงิน 
3. ไม่เคยเป็นสมาชิกกองทุนฯ นี้มาก่อน

วิธีการสมัคร 

1. ขอรับใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ทางเว็บไซต์ https://mhef.moph.go.th/fund/
2. กรอข้อมูลรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมระบุผุ้รับผลประโยชน์ (กรณี พกส.ที่เป็นสมาชิกเสียชีวิต เงินจะถูกส่งต่อผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้)
3. งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เสนอผู้มีอำนาจลงนาม เช่น
- รพช. สสอ. รพ.สต > เสนออนุมัติโดย นพ.สสจ.ลงนาม
- รพท. / รพศ. > เสนออนุมัติโดย ผอ.รพศ./รพท. ลงนาม
- กรม ต่างๆ และ สบช. > อธิบดีหรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย
4. นำส่งเงินเข้ากองทุน ฯ (สถานะการเป็นสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง