ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง 13 เขตสุขภาพ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 13 ประเด็น พร้อมมอบรองปลัดสธ.กำกับ ติดตามงานแต่ละคลัสเตอร์

 

เมื่อวันที่ 11 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)   นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567 ว่า ในวันนี้เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ตามกระทรวงสาธารณสุข ในการแต่งตั้ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยได้มีการมอบนโยบายและสั่งการในประเด็นสำคัญ คือ การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน 13 ประเด็นนโยบายเน้นหนัก ดังนี้

1.โครงการพระราชดำริฯ /เฉลิมพระเกียรติ/ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ มอบ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

2.โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล มอบ พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ

3.สุขภาพจิต/ยาเสพติด มอบ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

4.มะเร็งครบวงจร มอบ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

5.สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร มอบ นพ.ภูวเดช สุระโคตร

6.การแพทย์ปฐมภูมิ มอบ นพ.ศักดา อัลภาชน์

7.สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ มอบ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

8.สถานชีวาภิบาล มอบ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์

9.พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย มอบ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

11.ส่งเสริมการมีบุตร มอบ นพ.สราวุฒิ บุญสุข

12.เศรษฐกิจสุขภาพ มอบ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

13.นักท่องเที่ยวปลอดภัย มอบ พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์

"สำหรับประเด็นที่ 10 เรื่องดิจิทัลสุขภาพ ได้มอบหมายให้ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.ทรงคุณวุฒิฯ และ นพ.จักรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน" นพ.โอภาส กล่าว

ทั้งนี้  ปลัดสธ. ย้ำว่า ทุกประเด็นให้มีการทบทวนเป้าหมาย ความสำเร็จรายไตรมาสของไตรมาสที่ 3 และ 4 รวมถึงมาตรการ/กิจกรรม (Action Plan) ต่างๆ ในทุกประเด็น ทั้งนี้ จะมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามนโยบายทั้ง 13 ประเด็น ดังนี้ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รับผิดชอบ ประเด็นที่ 1, 5, 8 นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รับผิดชอบ ประเด็นที่ 3, 6, 13 นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รับผิดชอบ ประเด็นที่ 7, 10, 11 และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รับผิดชอบ ประเด็นที่ 2, 4, 9, 12