นโยบายสาธารณสุข

 • “หมอธีระ” ห่วงแคมเปญ “ตรวจไม่เจอเชื้อ = ไม่สามารถแพร่เชื้อต่อได้” (U = U) หลังถูกตีความเกินเลย ทำละเลยป้องกันแพร่เชื้อ HIV รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น พร้อมย้ำเตือน 2 ประเด็นต้องตระหนัก คือ ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นโดยมีวินัยกินยาต้านไวรัสสม่ำเสมอ และการรีบด่วนแปลผลวิจัยครอบคลุมภาพรวมทั้งหมด ทั้งที่การศึกษาจำกัดแค่กลุ่มตัวอย่าง หวั่นเกิดผลกระทบภายหลัง
  2020-02-02 14:01
 • สำหรับในปีงบประมาณ 2563 นี้ เน้นสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลัดสธ. ชูนโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร 10 เรื่อง
  2019-09-27 18:15
 • พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง ระบุ โจทย์คือลดความแออัดใน รพ. ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศ ด้าน “อนุทิน” แถลงนโยบายเน้นให้บริการแบบ One Stop Service ยกระดับการบริการ อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงการรักษา สนับสนุนใช้สินค้าไทย สร้างรายได้ให้คนไทย
  2019-08-10 10:54
 • “รมว.สธ.อนุทิน-รมช.สธ.สาธิต” มอบนโยบายสาธารณสุข 5 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง”
  2019-08-08 12:05
 • “อนุทิน” จับมือ “สาธิต” รับตำแหน่ง รมว.-รมช.สธ.เป็นทางการ มอบทิศทางการทำงานก่อนให้นโยบายหลังนายกฯแถลงนโยบายรัฐบาลอีกสัปดาห์ ลั่นเดินหน้า “กัญชา” เน้นประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมดัน “กัญชง” อีก ประกาศแก้ปัญหาอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข ปรับปรุง รพ.สต.ให้ดี
  2019-07-18 14:38
 • ‘อนุทิน’ ฉีกเสนอบรรจุพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ สปสช. แก้ปัญหารอบรรจุข้าราชการ 5 พรรคย้ำนโยบายลดภาระงานหมอ-ใช้เทคโนโลยีช่วยลดคิวผู้ป่วย
  2019-03-16 09:06
 • ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไทยมีขึ้นครอบคลุมคนไทยทุกคนนับตั้งแต่มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2545 แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติหรือบุคคลที่ยังมีปัญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นับว่ามีอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้านนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
  2016-12-23 18:34
 • นโยบายด้านสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2556 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่องการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม นับได้ว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยค่อนข้างมาก กล่าวคือ
  2016-12-22 18:28
 • การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานและการตอบสนองของนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2559 ได้สะท้อนถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินการระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย
  2016-10-27 20:35
 • ระเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวมากเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพคนต่างด้าวเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกรัฐบาล โดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
  2016-10-25 20:30
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงา 10 นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
  2015-12-17 14:18
 • The Conversation : หากพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้ได้รับบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อตนเองและสภาพแวดล้อมการทำงาน ก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และรั้งพยาบาลให้ยังคงอยู่ในภาคบริการสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ต่อไป อันจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโดยไม่ติดขัด อย่างไรก็ดีพยาบาลจำนวนมากยังคงมองว่าตนถูกกันออกจากกระบวนการร่างนโยบาย เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในความชำนาญทางคลินิกของตน และแม้ว่าประเทศแอฟริกาใต้ก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการยกระดับตัวตน บทบาท  และอิทธิพลของพยาบาลในกระบวนการร่างนโยบาย ทว่าการมีส่วนร่วมของพยาบาลก็ยังคงไม่ราบรื่นไปเสียทีเดียว
  2015-08-04 09:51