ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.สื่อสารนโยบายการอนุญาตและกำกับดูแลสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้าอาหารร่วมกับ สสจ.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอนุญาต ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สื่อสารนโยบายการอนุญาตและกำกับดูแลสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้าอาหารร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล ลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอนุญาต ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนมีผลิตภัณฑ์อาหารให้เลือกส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลาย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งได้รับมอบอำนาจการกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก อย. เพื่อดำเนินการตามพันธกิจอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คุ้มค่า สมประโยชน์ และปลอดภัย ซึ่ง อย. มีการสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาโดยตลอด และในครั้งนี้ อย. ได้มีการสื่อสารนโยบายการอนุญาตและกำกับดูแลสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้าอาหาร รวมถึงแนวทางการใช้สถานที่ผลิตอาหารร่วมกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นภายใต้การกำกับดูแลของ อย. เพื่อช่วยผลักดันในเรื่องการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สสจ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อนุญาต ด้วยความมั่นใจ มีความเข้าใจ และความพร้อมในการก้าวสู่ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า การสื่อสารร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดครั้งนี้ มีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการอนุญาต ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจ อำนวยความสะดวกให้กับประกอบการให้สามารถยื่นขออนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างหลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ