ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมหมออนามัย ปิดโครงการ “ทีมสุขภาพ 3 หมอปฐมภูมิใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง”  เผยมีผู้สูงอายุสนใจร่วมคัดกรองสุขภาพกว่า 102,122 คน พบภาวะความเสื่อมถอยได้รับการพัฒนาศักยภาพภายในกว่า 11,702 คน กลับมามีสุขภาพดีขึ้น ทำกิจวัตรประจำวันได้ดีกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567 ที่ รร.ริเวอร์ไลน์ เพลสโฮเทลแอนด์เรสซิเด้นท์ จ.นนทบุรี นายแพทย์กรกฤช  ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการทำงานต่อเนื่องของทีม 3 หมอ สู่ความยั่งยืน และประธานปิดโครงการฯ กล่าวว่า  อสม.ถือเป็นหมอคนที่ 1 ที่มีความสำคัญกับระบบสุขภาพของชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นในการทำหน้าที่คัดกรองและประสานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสื่อมถอยให้มีสุขภาพดี ร่วมกับหมอคนที่ 2 และหมอคนที่ 3 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมสุขภาพ 3 หมอปฐมภูมิในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศในการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ จะช่วยป้องกันและลดจำนวนผู้สูงอายุติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี เป็นการคืนผู้สูงอายุสุขภาพดีให้กับชุมชน

ช่วยป้องกันและลดจำนวนผู้สูงอายุติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสำราญ อนุกูล นายกสมาคมหมอนามัย กล่าวว่า  สมาคมหมออนามัย ดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกันภาวะพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุ “ทีมสุขภาพ 3 หมอปฐมภูมิใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาระบบสุขภาพองค์รวม และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 30 อำเภอทั่วประเทศ รวม 100 รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ดำเนินการโดยทีม 3 หมอ อสม. หมอคนที่ 1 ดำเนินการคัดกรองชุมชน 9 ด้าน โดยการสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ส่งต่อข้อมูลให้กับหมอคนที่ 2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุนของโรงพยาบาลชุมชน คัดกรองเชิงลึก เพื่อค้นหาปัญหาสาเหตุความเสื่อมถอยของกลุ่มเสี่ยง นำมาจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ที่ได้รับการประเมินวินิจฉัยแล้ว

ร่วมกับหมอคนที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ออกแบบและจัดโปรแกรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสื่อมถอยโดยการป้องกัน คงสภาพ ชะลอ หรือฟื้นคืน ศักยภาพภายใน ประกอบด้วยความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  ความคิดความจำ และช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการสนับสนุนการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุและ อสม. ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการได้รับการคัดกรองสุขภาพกว่า จำนวน 102,122 คน และมีผู้สูงอายุที่พบภาวะความเสื่อมถอยได้รับการพัฒนาศักยภาพภายใน กว่า 11,702 คน  ให้กลับมามีสุขภาพดีขึ้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีกว่าเดิม

นายแพทย์โกเมนทร์  ทิวทอง รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ หัวหน้าคณะทำงานวิชาการและขับเคลื่อนโครงการ กล่าวว่า โครงการ 3 หมอปฐมภูมิใส่ใจ ดูแลผู้สูงวัยแข็งแรง ถือเป็นโครงการที่ต่อยอดนโยบายการคัดกรองความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุในชมชน โดยหมอคนที่ 2 เป็นหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นศักยภาพของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่สำคัญ ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ แล้วมุ่งไปที่การสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นอะไรที่มากกว่าการรักษาโรค ต้องให้การดูแลประชาชนในชุมชนต่อเนื่องด้วยหัวใจ 

นางสาวกมลพัฒน์  ประชานันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.ด่านซ้าย จ.เลย กล่าวว่า การทำงานของทีมสุขภาพ 3 หมอ ได้ร่วมกันทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูความสามารถหรือศักยภาพภายในของผู้สูงอายุให้ฟื้นกลับคืนมา ในการดำเนินโครงการเรามีการเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีมทั้งของโรงพยาบาล รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จนสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่ในชุมชน ดำเนินการตามแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสื่อมถอย ที่เราได้รับการถ่ายทอดจากโครงการฯ สามารถช่วยทำให้ผู้สูงอายุที่ใกล้ติดเตียงหลายรายสามารถกลับมาเดินได้ ใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีความสุขมากขึ้น ทีมงานเรารู้สึกภูมิใจที่ช่วยดูแลเขาได้อย่างแท้จริง 

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยนำอุปกรณ์การฟื้นฟูมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม 6 ท่า

างณฐมน  แดงเพชร พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การทำงานจะทำเป็นทีม ค่อยๆ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยนำอุปกรณ์การฟื้นฟูมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม 6 ท่า ในการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีภาวะความเสื่อมถอย เดินไม่ได้ หรือเริ่มติดเตียง ได้รับการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูในชุมชนร่วมกับ อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีแผนการดูแลด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาวะโภชนาการ ด้านความคิดความจำ ทำการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอยู่ราว 6-8 เดือนต่อเคส ก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมาเดินได้ด้วยตัวเอง ผู้สูงอายุว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่กับคืนมาอีกครั้ง หลังจากเริ่มติดเตียงเราก็มีความสุขใจไปด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้ปฏิบัติงานสุขภาพปฐมภูมิจาก รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่นำร่องทุกแห่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมหหมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกว่า 100 คน ร่วมในพิธีปิดโครงการฯ มีกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินการของ รพ.สต.ต้นแบบ พร้อมนำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นต้นแบบ 30 แห่งทั่วประเทศ และมีผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานระดับอำเภอ คณะทำงานวิชาการฯ ร่วมเสวนานำเสนอประสบการณ์ บทเรียน แรงบันดาลใจ และการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสื่อมถอยโดยระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ และเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุในระบบปฐมภูมิสู่ความยั่งยืน