ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาค ปชช. ติดตามงบประมาณสวัสดิการกลุ่มเฉพาะ มีมติร้องให้ เงินอุดหนุนเด็ก ปรับเป็นระบบถ้วนหน้า เบี้ยความพิการ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรับเป็น 1,000 บาท เงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์ถ้วนหน้า (เดือนที่ 5-9) เดือนละ 3,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อติดตามงบประมาณสวัสดิการกลุ่มเฉพาะ ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ตามมติคณะกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ: P-move) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เรื่อง ขอติดตามงบประมาณสวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

เรียน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอการขับเคลื่อนยกระดับนโยบายสวัสดิการโดยรัฐด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง

อ้างถึง มติการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 กรณีนโยบายสวัสดิการโดยรัฐด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอโดยมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 3,752,700 ล้านบาท โดยขาดการบรรจุงบประมาณสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง ตามมติการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการโดยรัฐ ด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบางได้แก่ สวัสดิการเด็กและเยาวชน สวัสดิการระบบบำนาญ สวัสดิการสตรีมีครรภ์ และสวัสดิการคนพิการ นั้น

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถวนหน้าขอเรียนชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการได้มอบหมายร้อยเอกธรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการโดยรัฐด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนำเสนอซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน โดยมีมติดังนี้:

1. สวัสดิการเด็กและเยาวชน: การเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (0-6 ปี) 600 บาท/คน/เดือน แบบถ้วนหน้าเริ่มต้นปีงบประมาณ 2568

2. ระบบบำนาญ: กรณียังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/คน/เดือน

3. สิทธิทางสังคม: พหุวัฒนธรรม ประชากรกลุ่มเฉพาะ

- 3.1) กรณีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน 1,000 บาท/คน/เดือน และการจัดทำคำนิยามร่วมของ "คนพิการ" และ "ประเภทความพิการ"
- 3.2) การเพิ่มค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการ จาก 50 บาท/ชั่วโมง เป็น 100 บาท/ชั่วโมง
- 3.3) การจัดบริการกายอุปกรณ์คนพิการให้คณะทำงานด้านระบบสุขภาพภายใต้คณะทำงานสวัสดิการโดยรัฐ พิจารณาดำเนินการ 
 -3.4) เงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 5 เดือน ถึงคลอด) 3,000 บาท/คน/เดือน แบบถ้วนหน้า
- 3.5) เงินอุดหนนสวัสดิการประจำเดือนสตรี (ผ้าอนามัน) เดือนละ 200 บาท

จึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โปรดเร่งรัดติดตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนยกระดับนโยบายสวัสดิการโดยรัฐ ซึ่งจะมีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 17.26 ล้านคน ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด 0–6 ปี จำนวน 3,267,293 คน สตรีมีครรภ์ จำนวน 475,874 คน จำนวน 11.38 ล้านคน คนพิการที่มีบัตรคนพิการ จำนวน 2.14 ล้านคน