ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์” เซ็นตั้ง คณะที่ปรึกษา รมว.สธ.เพิ่มอีก 3 คน มีลูกชาย  “เทิดไท เทพสุทิน” ด้วย และอีก 2 คน ”ประเสริฐ ฮารุดีน - อดิพงษ์ ภัทรวิกรม” ดูแลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  สั่งชัดระบุ “งดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกรณี” ก่อนหน้านี้ตั้งคณะที่ปรึกษาแบ่งงานด้านต่างๆ รวมล่าสุดมี 13 คน

 

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่1100/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ระบุว่า

เพื่อให้การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้

1.นายประเสริฐ ฮารุดีน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.นายเทิดไท เทพสุทิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

3.นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ขอให้งดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกรณี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ข่าว: ส่องประวัติ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.สธ. หวนคืนกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง)

แบ่งงานด้านต่างๆคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับ คณะที่ปรึกษาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นด้านต่างๆ โดยก่อนหน้านี้มี 10  คน ดังนี้

1.นายวันฉัตร วณิชพันธุ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วยงานรัฐมนตรีฯ ในส่วนงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

3.นายสรวิศ ธานีโต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วยงานรัฐมนตรีฯในส่วนงานด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

4.นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านระบบหลักประกันสุขภาพ

5.น.ส.ประภา ปูรณโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านระบบหลักประกันสุขภาพ

6.นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านระบบหลักประกันสุขภาพ

7.นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านระบบหลักประกันสุขภาพ

8.นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการประกันภัย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านระบบหลักประกันสุขภาพ

9.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ผู้ประสานงานพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านสาธารณสุขปฐมภูมิ

10.นายจิณณ์ ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านสาธารณสุขปฐมภูมิ

และล่าสุดเพิ่มอีก 3 คนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ  นายประเสริฐ ฮารุดีน นายเทิดไท เทพสุทิน และนายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม