รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์

Tue, 2016-08-30 12:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ในอนาคตยังจะมีข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล ไม่ใช่เป็นผู้ให้บริการแบบในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยบริการทั้งหมดเป็นของ อปท. แล้วรวมกันบริหารในลักษณะเขตสุขภาพ แนวคิดนี้ทาง สธ.ก็ยินดีถ้ามีท้องถิ่นมีศักยภาพ ซึ่งทางกระทรวงจะได้พัฒนาตัวเองในด้านการดูแลมาตรฐานและคุณภาพต่อไป”