การประชุมไข้เลือดออกนานาชาติฝ่ายไทย

  • แนวหน้า - นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ การจัดประชุมไข้เลือดออกนานาชาติฝ่ายไทย เปิดประชุม ไข้เลือดออกนานาชาติครั้งที่ 3 ปีนี้ ในประเด็น "ไข้เลือดออกเดงกี่โลก : ความท้าทายและพันธะสัญญา ร่วมกัน(Global Dengue : Challenges and Promises) มีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญไข้เลือดออกกว่า 40 ประเทศ ร่วมประชุมกว่า 700 คน เพื่อหาแนวทางควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
    2013-10-22 10:41