#ข้อเสนอเชิงนโยบายโควิด #COVID19 #สมุทรสาคร

  • ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาโควิดในแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ของข้อเสนอ          ข้อเสนอนี้มีเพื่อเป็นจุดตั้งต้นให้นักวิชาการและสาธารณะเห็นความสำคัญของปัญหา  และระดมความคิดเพิ่มเติม  โดยหน่วยราชการและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด (ศบค) อาจได้ประโยชน์ในการต่อยอดจากสิ่งดีๆที่กำลังทำ   ข้อมูลและความเห็นเบื้องต้นในเอกสารนี้อาจไม่สมบูรณ์  คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าจะได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ความเป็นมา
    2021-01-13 13:31