จันทร์ โต๊ะสิงห์

  • จากพฤติกรรมและค่านิยมของคนในพื้นที่ ที่งานใดๆ จะต้องมีเหล้า และการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ถูกส่งต่อมาจากมารุ่นสู่รุ่น แต่ในวันนี้ จ.ศรีสะเกษหลุดพ้นจากกับดักค่านิยมนี้ ผลที่ได้คือ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้น
    2017-12-05 17:07
  • ศรีสะเกษ เดินหน้าแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสส.-สคล. หนุนยกระดับงานบุญออกพรรษาเป็นงานบุญปลอดเหล้างานที่ 14 ชู “คนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ” สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงลด ละ เลิกอบายมุข ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่เป้าหมายการเลิกเหล้าตลอดชีวิต ผลจัดงานบุญปลอดเหล้า-พนัน ปี 56-60 ชาวศรีสะเกษ ประหยัดเงิน 430 กว่าล้านบาท ภาพรวมทั้งประเทศ งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 59 ประหยัดเงิน 13,459 ล้านบาท
    2017-10-06 20:52