บุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ

 • โรคโกเช่ร์ (Gaucher) เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ “โรคหายาก” โดยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคโกเช่ร์ ประมาณ 1 ต่อ 100,000 คน ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ๆ จำนวน 5-6 คน แต่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการรักษาในระบบเพียง 2-3 รายต่อปี ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
  2018-10-23 15:03
 • มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีผลักดันภาครัฐให้ตระหนักถึงการรักษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มโรค LSD จำเป็นต้องรักษาไปตลอดชีวิต และมีค่ารักษาและค่ายาที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งครอบครัวผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะไม่เอื้ออำนวยต่อการซื้อเอนไซม์ จึงทำให้ขาดโอกาสในการรักษาที่เหมาะสมและทัดเทียมกับผู้ป่วยโรคอื่นๆ
  2018-01-12 11:17
 • เสนอ รมว.สธ.ผลักดัน ยารักษาโรคปอมเป (Pompe) และโรคเอมพีเอส (MPS) เข้าบัญชียาหลัก พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์บรรจุปลูกถ่ายไขกระดูกของโรคโกเชร์ (Gaucher) ชนิดที่ 1 กับ ชนิดที่ 3 และ โรคเอมพีเอส (MPS) ให้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี เป็นโรคหายาก (Rare Disease) ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน แต่ได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุขน้อยมาก
  2015-12-08 15:07
 • ไทยรัฐ - ถ้าคุณเคยได้ยินว่า...มีเด็กป่วยด้วยอาการใบหน้าหยาบ ตัวเตี้ย ตามองไม่เห็น หูเสื่อม ตับโต ม้ามโต หัวใจโต สมองทำงานผิดปกติหรือพัฒนาการช้า เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ หายใจเองไม่ได้ ขยับร่างกายไม่ได้ ปวดกระดูก ข้อยึดติด กระจกตาขุ่น ไส้เลื่อน... และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หน้าตาเปลี่ยนไป คุณแทบจะไม่อยากเชื่อว่า อาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆ เพียงคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับ “โรคพันธุกรรมแอลเอสดี (LSD)”
  2013-12-07 09:55