พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ

  • “ทฤษฎีกล่องยา 3 กล่อง จะช่วยให้ รพ.สต. สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้เต็มความสามารถ และรู้ขอบเขตการทำงานของตนเอง และลดความแออัดของโรงพยาบาลจังหวัดได้” นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ตราด กล่าวว่า  จากการทำงานที่ผ่านมา พบว่า คนไทยมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งโรคเหล่านี้ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งล้วนแต่เป็นโรคที่เกิดจากผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ
    2014-07-07 22:23
  • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยขณะนี้ ป่วยเป็นโรคที่สร้างเองมากกว่าโรคติดเชื้อ อันดับ1 คือเบาหวานและความดันโลหิตสูง ยอดป่วยรวมทั่วประเทศ 7 ล้านกว่าราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เร่งพัฒนาบริการลดป่วย โดยตั้งทัพสุขภาพระดับอำเภอ มีโรงพยาบาลเป็นแม่ทัพ สานมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฉีดวัคซีนชีวิต ยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงประชาชน เช่น อ้วน ขณะนี้เห็นผลสำเร็จที่ตำบลตะกาง จ.ตราด สามารถลดคนอ้วนได้เกือบร้อยละ 80 ลดผู้ป่วยรายใหม่ลงได้ร้อยละ 2      
    2014-06-05 16:28