ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวกรณีที่คณะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโสกว่า 100 คน ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้คณะรัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปได้เน้นระบบสุขภาพเชิงรุก ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค มากกว่าการรักษา การที่สมาคมการค้ายาสูบไทย และธุรกิจบุหรี่ อ้างว่ากฎหมายนี้ทำร้ายโชห่วยและชาวไร่ยาสูบ เป็นการให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม คาดการณ์ ว่ากำไรของค้าปลีกจากการขายยาสูบ โดยเฉลี่ยจะลดลงไม่ถึงร้อยบาทต่อเดือน ในขณะที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติจะมีรายได้ลดลงปีละ 150 ล้านบาท จึงใช้ร้านค้าปลีก โชห่วยเป็นข้ออ้าง ส่วนชาวไร่ยาสูบในความเป็นจริงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าปริมาณการสูบบุหรี่จะลดลงจากการออกกฎหมายนี้จนกระทบต่อชาวไร่และรัฐบาลมีทางออกให้ปลูกพืชอื่นทดแทนได้
    2015-04-05 10:15