ลม เปลี่ยนทิศ

  • ไทยรัฐ - วันเสาร์สบายๆ วันนี้ ผมมีจดหมายจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาให้อ่านกันครับ “ความจริงบุหรี่ที่ขายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ควรจะต้องพิมพ์ ภาพคำเตือนขนาด 85% ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 3 บริษัทได้ฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ระงับการบังคับใช้ และให้วินิจฉัยว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลปกครองได้ให้การคุ้มครองชั่วคราว จนกว่าจะตัดสินคดี”
    2013-10-12 09:04
  • ไทยรัฐ - กลับจากการรับรางวัล องค์การอนามัยโลก ที่ ศรีลังกา ในฐานะ ผู้นำนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ ประธานาธิบดีศรีลังกา เมื่อต้นเดือน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีสาธารณสุข ก็เดินหน้ายื่นคำอุทธรณ์ถึง ศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ ยกเลิกคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับใช้กฎหมายให้พิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นขนาด 85% ทันที
    2013-09-13 11:39
  • ครม.เพิ่งเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่ ของ กระทรวงแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่ม ทางเลือกที่ 3 แก่ ผู้ประกันตน ที่เป็น แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ) ให้ได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน กรณี “ชราภาพ” แบบเดียวกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ของ รัฐบาลประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่า กองทุนการออมมีข้อจำกัดเยอะ แต่ทางเลือกใหม่ให้ประโยชน์ประชาชนได้มากกว่า หลังจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงเสนอให้ ยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในกองทุนประกันสังคมแทน เพราะมีเนื้อหาแนวทางเดียวกัน
    2013-06-28 00:08