สุพรรณ ศรีธรรมมา

 • น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กล่าวว่า โรคอาหารเป็นพิษของ จ.นนทบุรี ระหว่าง 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56 มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 964 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 0-4 ปี และ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 55-64 ปี, 10-14 ปี, 15-24 ปี, 25-34 ปี, 65 ปีขึ้นไป, 35-44 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ ถึงแม้จะพบว่ากลุ่มเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่มีปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็นพิษสูงมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ แต่จากรายงานทางระบาดวิทยากลับไม่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนทั้งในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก แนวโน้มการเกิดโรคอุจจาระร่วงของจังหวัดนนทบุรีปี
  2013-08-25 10:01
 • กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประเมินผลการทำงานด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม และปรับฐานข้อมูลกำลังคนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คาดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติการบรรจุข้าราชการให้ใหม่ปีละกว่า 10,000 คน  
  2013-08-23 19:49
 • Hfocus -หลังจากปัญหานโยบายการปรับค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ของ “นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์” รัฐมนตรีว่าการสธ. กับกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน นำโดยชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งล่าสุดเรียกตัวเองว่า เครือข่ายสหวิชาชีพและกลุ่มบริหารโรงพยาบาลชุมชน เริ่มคลี่คลายลงภายหลังได้หารือร่วมสามฝ่าย คือ ฝ่ายสธ. ฝ่ายเครือข่ายสหวิชาชีพฯ และรัฐบาล โดยตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ที่เรียกว่า คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธาน
  2013-08-23 10:31
 • คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทางการเยียวยา การจัดทำตัวชี้วัดร่วมของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/และโรงพยาบาลชุมชน และการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้พร้อมดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 ตามมติที่ประชุมสหวิชาชีพ
  2013-08-16 17:22
 • จบลงแล้วสำหรับการโยกย้ายฟ้าผ่าครั้งใหญ่ภายในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ครั้งแรกของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. ซึ่งสั่นสะเทือนกระทรวงหมอพอสมควร
  2013-08-16 09:32
 • รพ.ชุมชน 7 จังหวัดใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช) ไม่เห็นด้วยกับการปลุกผี P4P ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และขอเชิญชวนให้ทุกรพ.ชุมชนไม่เข้าร่วมประชุมและส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งส่งกองหน้าร่วมปฏิบัติการอารยะขัดขืนประท้วงที่โรงแรมไดมอนด์ ในวันที 5 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 น. โดยพร้อมพรียงกัน
  2013-08-04 09:53
 • นอกจากกรณีการสำรองวัตถุดิบพาราเซตามอล 148 ตัน การจัดซื้อยาหัวใจโคลพิโดเกรล การจัดซื้อวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ ความล่าช้าในการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงงานยาเอดส์ และโรงงานแมสโปรดักชั่นแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดย นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.)ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2556 คือ "การจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา" ซึ่งได้มอบหมายให้ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะบอร์ด อภ.รับไปดูแล
  2013-08-03 16:06
 • นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวฯ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงตามหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่27 สิงหาคม 2556 และให้สัญญาจ้างมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีลูกจ้างชั่วคราว ประมาณ 117,000 ทั่วประเทศ
  2013-07-29 07:38
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศ 7 ฉบับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่ง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง การจ้าง ค่าจ้าง การได้รับเงินเพิ่ม สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การลาออก เพื่อให้การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเร่งรัดให้ประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 และให้สัญญาจ้างมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556
  2013-07-25 17:28
 • ปลัดสธ.เซ็นต์คำสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากระบบP4P ระบุเป็นการช่วยเหลือบุคลากรที่ได้เงินค่าตอบแทนต่ำกว่าเดิมหลังทำp4p ให้ชดเชยตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น ย้อนหลังถึง 1 เม.ย. 56
  2013-07-12 09:26
 • นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 เรื่อง คือ แนวทางการเยียวยา แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผล (KPI) และการจัดทำระเบียบปฏิบัติฉบับใหม่ โดยเรื่องแนวทางการเยียวยา ล่าสุด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข ที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่" ซึ่งหากมีผู้ใดได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าค่า
  2013-07-12 09:19
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความปลอดภัยอาหารในและหน้าโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มประมาณ 15,000 แห่งใน 9 จังหวัด และขยายผลครบทั่วประเทศภายในปี 2559 และให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับประเทศอาเซียน กำหนดมาตรฐานอาหารนำเข้า–ส่งออก รองรับการเข้าสู่อาเซียน
  2013-07-10 19:47

Pages