เนตรนภิส สุชนวนิช

  • กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการ สปสช.เพิ่ม 2 ตำแหน่ง โดยจะคัดเลือกในวันที่ 14 มกราคม เพื่อทำหน้าที่ดูแลการบริหารการเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้าน เนื่องจากมีคนนอกร่วมเข้าชิงทำให้บั่นทอนกำลังใจคนภายใน หนำซ้ำภาคประชาสังคมมองว่า หากเรื่องนี้การเมืองเข้าแทรกแซงจริง จะยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อฟ้องร้องด้านจริยธรรมทันที
    2013-01-14 14:54

Pages