แพทย์ดีเด่น

  • กระทรวงสาธารณสุขเผยที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านแผนยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและแพทย์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) เวทีประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
    2020-11-20 15:45
  • ทุกๆ 2 ปี แพทยสภาจะมีการสรรหาแพทย์ดีเด่นในวาระการทำงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ ซึ่งในปีนี้อนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นพิจารณารายชื่อหมอที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแล้วมีมติให้ ประกาศรายชื่อแพทย์ดีเด่นเป็น ดังนี้ 1.ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ แพทย์ดีเด่นสาขาอาจารย์ 2.พญ.พรจิต ประพิณวณิชย์ แพทย์ดีเด่นสาขาผู้บริหาร 3.นพ.สมัย ศิริทองถาวร แพทย์ดีเด่นสาขาผู้บริหาร 4.นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ แพทย์ดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติงาน 
    2014-12-05 18:27