“ที่ปรึกษา สธ. - ผอ.รพ.แม่สอด” รับรางวัลพยาบาลและแพทย์ดีเด่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Fri, 2020-11-20 15:45 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขเผยที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านแผนยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและแพทย์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) เวทีประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

วันที่ 20 พ.ย. ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “การจัดการปัญหาและความท้าทายของบุคลากรสาธารณสุขในการตอบสนองโควิด 19” ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ จัดโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

โดยมีประเด็นหลัก คือ การระดมสรรพกำลังสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคโควิด 19 การปกป้องบุคลากรสาธารณสุขจากความเสี่ยงในการทำงาน และการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในช่วงการระบาดโควิด 19 ได้มีการมอบรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) สำหรับแพทย์และพยาบาลที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทให้กับวงการสาธารณสุข จำนวน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลแพทย์ (Medical Award) รางวัลพยาบาล (Nursing Award) และรางวัลผดุงครรภ์ (Midwifery Award) ซึ่งเพิ่มขึ้นมาในปีนี้ เนื่องจากองค์การอนามัยโลก ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีพยาบาลและผดุงครรภ์

ดร.ภญ.วลัยพร กล่าวว่า หลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อผู้แทนเข้าชิงรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศของตนอย่างน้อย 5 ปี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันเรื่องกำลังคนในชุมชนหรือประเทศนั้นๆ รวมถึงมีศักยภาพองค์รวมในการผลักดันนโยบายในระดับชาติได้ แสดงศักยภาพของตนในเรื่องของความเป็นผู้นำและการมีทักษะเรื่องความคิดใหม่ๆ ให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการนานาชาติพิจารณาตัดสิน ซึ่งปีนี้มีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ เสนอรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ "ดร.กฤษดา แสวงดี" นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหากำลังคนในระดับประเทศ

ดร.กฤษดา แสวงดี

ส่วน "นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น จากผลงานการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้วยการจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกให้ชาวต่างชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่จำเป็น อนามัยแม่และเด็ก และการให้วัคซีนป้องกันโรค ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดต่อชายแดน ทั้งวัณโรค หัด ไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา และการควบคุมโรคโควิด 19 ตามแนวชายแดน ทำให้ไม่เกิดการระบาด

นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา

ทั้งนี้ โครงการพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (The Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health, AAAH) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก จำนวน 18 ประเทศ โดยมีหน้าที่หลัก 5 ด้าน คือ 1.การสนับสนุนงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพ 2.การติดตามข้อมูลด้านกำลังคน 3.การสร้างเสริมศักยภาพด้านกำลังคน 4.การผลิตความรู้ด้านกำลังคน และ 5.การประสานงานเรื่องข้อมูลทางวิชาการ

Add new comment