โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

  • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน ลดระยะเวลาเดินทางจาก 5 ชั่วโมงเหลือ 30-45 นาที อัตรารอดชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด บาดเจ็บสมอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 - 50 
    2016-03-19 10:40
  • สธ.เตรียมเสนอระบบโครงสร้างงบประมาณปี 2559 สำหรับดูแลรพ.ในพื้นที่พิเศษ เช่น ภูเขา ชายแดน เกาะ ทั้งงบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากรประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ให้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดระบบอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ระบบสื่อสาร และระบบขนส่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการครอบคลุมและทั่วถึง
    2014-12-20 12:35