1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย

  • กระทรวงสาธารณสุข หนุนนโยบายรัฐบาล ช่วยผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล ให้มีรายได้ทั่วประเทศ ชู “1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย” สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ให้ผู้มีรายได้น้อยปลูกพืชจำหน่ายให้ รพ. พร้อมเสริมนวดไทย ดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
    2017-12-24 17:23