deferiprone

  • อภ.วิจัยพัฒนายาขับเหล็กสูตรใหม่ กินเพียงวันละ 1 เม็ด จากวันละ 3-4 ครั้ง คาดสามารถผลิตได้ในปี 63 ลดนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาเม็ดละ 500 บาท คิดเป็นค่ายาต่อคนต่อเดือน 15,000 บาทในราคาที่จะถูกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศ
    2017-07-10 20:35
  • สปสช.รุกสิทธิประโยชน์ “ยาขับเหล็ก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ลดภาวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็กเกินหลังการรับเลือด แจงมีผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องรับยาขับเหล็ก 4,000 ราย จากผู้ป่วยธาลัสซีเมียสิทธิ์บัตรทองเกือบ 4 หมื่นราย ช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเข้าถึงการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เผย พร้อมเดินหน้านโยบายหนุนคัดกรองความเสี่ยงในคู่สมรสและระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย
    2015-03-08 12:41