ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับสมาคม สมาพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากร อปท. ต่อมาคณะทำงาน สปสช. เชิญผู้แทน สปสช. 12 เขตทั่วประเทศร่วมประชุมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรูปแบบโปรแกรมสำหรับบุคลากร อปท.กรอกข้อมูล แสดงตนเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐรองรับการเบิกจ่ายตรงจากกองทุน

"ล่าสุด นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย และกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ยื่นหนังสือด่วนที่สุดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ให้ความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 7,000 ล้านบาท เพื่อส่งเข้ากองทุน แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กลับไม่ดำเนินการใดๆ ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาขอตั้งงบประมาณปี 2557 แล้ว แต่สำนักงบประมาณ (สงป.) ให้โอกาสถึงวันที่ 14 มีนาคม หาก สถ.ไม่ขอตั้งงบเพื่อการดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์ของบจัดสรรเข้ากองทุนค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะกระทบต่อข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นกว่า 5 แสนคน"

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 14 มีนาคม 2556