ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สพฉ. เตรียมจัดประชุมคัดเลือก คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ผู้แทนสถานพยาบาลรัฐที่ว่างลง ประสานผู้แทนจังหวัดส่งรายชื่อภายใน 15 พ.ค.นี้ หวังจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายหลังจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในสัดส่วนกรรมการ ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงเกินกว่า 90 วัน ดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงต้องดำเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันทดแทนกรรมการท่านเดิมตามที่พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้กำหนดไว้

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงการคัดเลือกคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2554 นั้น จึงได้ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐในแต่ละจังหวัดและส่งรายชื่อผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐที่ได้รับการเลือกแล้วให้กับ สพฉ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดยตัวแทนของสถานพยาบาลนั้นจะต้องเป็นข้าราชการในสถานพยาบาลรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐ จากนั้น สพฉ. จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อไปในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

สำหรับ คณะกรรมการ กพฉ. จะมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กำหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและอนุมัติแผนการเงินของสถาบัน ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้สนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ดำเนินการให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการดำเนินกิจการของสถาบัน ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.niems.go.th