ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

12ปีสสส.คึกคักจัดเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ “หมอประเวศ”ชูสสส.ต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเข้มแข็งหวังตรวจสอบอำนาจทางการเมือง

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 300 องค์กร จัดเวที“สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีของสสส. โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน กว่า 5,000 คน ทั้งนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาเรื่อง“นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ”ว่า การทำงานของสสส. ใน 12 ปีที่ผ่านมาเป็นการสร้างเครื่องมือที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม ทำให้เกิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง สามารถแก้ไขการบริหารแบบแนวดิ่ง ซึ่งสังคมเข้มแข็ง จะเป็นตัวนำให้การเมืองดี ศีลธรรมดี และเศรษฐกิจดี โดยไม่ว่าจะเป็นอำนาจอะไร เช่น อำนาจทางการเมือง ถ้าอยู่ท่ามกลางสังคมที่เข้มแข็ง มีความเป็นพลเมืองสูง อำนาจก็จะถูกตรวจสอบ ทำตามอำเภอใจไม่ได้ ต้องอยู่ในร่องในรอย สังคมเข้มแข็ง

“การปล่อยให้สังคมอ่อนแอ ผู้คนขาดจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง ตัวใครตัวมัน อำนาจต่างๆ ในสังคมก็จะไม่ถูกตรวจสอบ สามารถทำตามอำเภอใจได้มาก การเมือง ศีลธรรม และเศรษฐกิจจึงไม่ดี ดังนั้นการพัฒนาประเทศอยู่ที่สังคมเข้มแข็ง นวัตกรรมทางสังคม จึงมีความสำคัญ เพราะสังคมที่เข้มแข็งจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องที่ทำได้ยากไปได้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้คนร่วมคิดร่วมทำด้วยกันก็จะพาให้สังคมนั้นดีขึ้น”ศ.นพ.ประเวศกล่าว

ด้าน ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน สสส. อภิปรายเรื่อง "เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนฐานของการติดตามประเมินผล1 ทศวรรษของ สสส." ว่า การทำงานของ สสส.ตลอดเวลาที่ผ่านมามีจุดประสงค์ที่จะสร้างวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งการทำงานของ สสส. ที่ประสบผลสำเร็จ และส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างสูง อาทิ การลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาวะสังคม อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสำหรับเครือข่ายการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้การประเมินผลและการพัฒนาศักยภาพจะผลักดันให้ สสส. ก้าวไปข้างหน้าด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีเวทีการแสดงทรรศนะของนักวิชาการสาธารณสุขทั้งไทย และต่างชาติ การเสวนาวิชาการห้องย่อยรวม 22 ห้อง และตลาดนัดแห่งแรงบันดาลใจ หรือMarket Placeจากภาคีเครือข่ายกว่า 300 องค์กร เพื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตา,โรงภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเรื่องราวทางสังคมจากคนทุกกลุ่ม โดยพิธีกรจากรายการสารคดีข่าว อาทิ คนค้นฅน ข่าวสามมิติ วิตามินข่าว เป็นต้น และถนนแห่งนิทรรศการ รวบรวมผลงานเด่นที่ขับเคลื่อนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและทำได้จริงจาก สสส. และภาคีเครือข่าย

ที่มา: http://www.siamrath.co.th