ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาร่างแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ... (ฉบับใหม่) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยปรับปรุงภารกิจการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติให้มีความชัดเจนและครอบคลุมอุบัติภัยในด้านต่างๆ ทั้งอุบัติภัยจากการขนส่ง และจราจรทางน้ำ ทางอากาศ และระบบราง อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน อุบัติภัยในบ้านหรือที่สาธารณะ เพื่อให้การกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและลดอุบัติภัยมีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงจัดทำระเบียบและกฎหมายรองรับภารกิจการป้องกันอุบัติภัยด้านต่างๆ

ที่มา : มติชน วันที่ 21 มิถุนายน 2556