ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)หรือ BGH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 31 ก.ค. 56 อนุมัติให้บริษัท ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก จำกัด หรือภายใต้ชื่ออื่นใดที่บริษัทจะกำหนด (กรุงเทพพิษณุโลก)

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99

นอกจากนี้ อนุมัติให้กรุงเทพพิษณุโลกเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัทโรงพยาบาลรัตนเวช จำกัด (รัตนเวช) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก 2 แห่ง อันได้แก่ โรงพยาบาลเด็กรัตนเวช และโรงพยาบาลรัตนเวช 2 โดยกรุงเทพพิษณุโลกจะมรับโอนมาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของรัตนเวช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่างๆ และความรับผิดชอบใดๆ ที่รัตนเวชมีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ โดยคำนวณเป็นมูลค่ารวมของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินโดยประมาณไม่เกิน 577 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด

ที่มา: http://www.thanonline.com