ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิเคราะห์ต้นทุนรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาล 714 แห่ง ทั่วประเทศ ต่ำสุด 286 บาท สูงสุด 30,000 บาท เชื่อใช้วัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ต้องการให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ของโรงพยาบาล เนื่องจากน่าเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโรงพยาบาลได้ตัวหนึ่ง สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณจากข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555-มิถุนายน 2556 ทั้งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จำนวน 835 โรงพยาบาล แต่สามารถคำนวณจากโรงพยาบาลที่มีข้อมูลครบถ้วนได้ 714 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.5 เชื่อว่าการคำนวณดังกล่าวจะสามารถใช้วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการทำงานได้

นพ.วินัยกล่าวว่า ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จะจัดกลุ่มโรงพยาบาลเป็น 6 กลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล และพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยทั้งการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในส่วนของผู้ป่วยนอก พบว่า กลุ่ม รพช. 10-30 เตียง 420 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุดอยู่ที่ 297.55 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,203.26 บาทต่อครั้ง กลุ่ม รพช.60-90 เตียง 188 แห่ง ต่ำสุด 286.70 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 745.62 บาทต่อครั้ง กลุ่ม รพช.มากกว่า 90 เตียง 23 แห่ง ต่ำสุด 364.32 บาทต่อครั้ง สูงสุด 700.65 บาทต่อครั้ง กลุ่ม รพท.ต่ำกว่า 300 เตียง 18 แห่ง ต่ำสุด 581.67 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,114.99 บาทต่อครั้ง กลุ่ม รพท.มากกว่า 300 เตียง 42 แห่ง ต่ำสุด 409.17 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,279.19 บาทต่อครั้ง และกลุ่ม รพศ. 23 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด 669.20 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,579.47 บาทต่อครั้ง

สำหรับต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยใน พบว่า กลุ่ม รพช. 10-30 เตียง ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด 5,662.44 บาทต่อครั้งการนอน รพ. สูงสุด 22,897.95 บาทต่อครั้งการเข้านอน รพ. กลุ่ม รพช.60-90 เตียง ต่ำสุด 5,455.96 บาทต่อครั้งการนอน รพ. สูงสุด 14,189.09 บาทต่อครั้งการนอน รพ. กลุ่ม รพช.มากกว่า 90 เตียง ต่ำสุด 6,933.08 บาทต่อครั้งการนอน รพ. สูงสุด 13,333.29 บาท ต่อครั้งการเข้านอน รพ. กลุ่ม รพท.น้อยกว่า 300 เตียง ต่ำสุด 11,069.13 บาทต่อครั้งการนอน รพ. สูงสุด 21,218.22 บาทต่อครั้งการนอน รพ. กลุ่ม รพท.มากกว่า 300 เตียง ต่ำสุด 7,786.58 บาทต่อครั้งการนอน รพ. สูงสุด 24,342.96 บาทต่อครั้งการนอน รพ. และ รพศ. ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด 12,734.92 บาทต่อครั้งการนอน รพ. และสูงสุด 30,057.35 บาทต่อครั้งการนอน รพ.

"ต้นทุนต่อหน่วยของ รพ.จะมีทั้งค่าบุคลากรค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยของแต่ละกลุ่มโรงพยาบาล ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มขนาดเดียวกัน ทำไมจึงมีต้นทุนต่อหน่วยที่แตกต่างกัน กลุ่มที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงเป็นเพราะสาเหตุใด ควรพิจารณาปรับลดต้นทุนลงหรือไม่ หรือควรเพิ่มการบริการให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนหรือไม่ สามารถใช้เป็นตัวกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงพยาบาลได้

--มติชน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--