ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าใน 9 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลาง องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย.2556 เป็นช่วงที่คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากกรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่(Functional Exercise) ในวันที่ 6 ก.ย. 2556ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ 2 สถานการณ์สมมติ ได้แก่ การพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยในวงจำกัด และในวงกว้างเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลไกการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากร การประสานงาน การสั่งการแก้ไขปัญหา การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการเฝ้าระวัง โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559)ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเครื่องมือในการป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: http://www.naewna.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง